संगीत अभ्यास के लिए अलंकार | music alankar for beginners

संगीत अभ्यास के लिए अलंकार 


1

सा रे ग म प ध नि सां 

सां नि ध प म ग रे सा। 

2

सासा रेरे गग मम पप धध निनि सांसां 

सांसां निनि धध पप मम गग रेरे सासा। 

3

सारेग रेगम गंमप मपध पधनि धनिसां 

सांनिध निधप धपम पमग मगरे गरेसा।  

4

सारेगम रेगमप गमपध मपधनि पधनिसां 

सांनिधप निधपम धपमग पमगरे मगरेसा। 

5

साग रेम गप मध पनि धसां 

सांध निप धम पग मरे गसा। 

6

रेसा  गरे मग पम धप निध सांनि रेंसां 

निसां धनि पध मप गम रेग सारे निसा। 

7

रेरेसासा  गगरेरे  ममगग  पपमम धधपप निनिधध  सांसांनिनि  रेंरेंसांसां 

निनिसांसां  धधनिनि  पपधध  ममपप गगमम रेरेगग सासारेरे निनिसासा।   

8

साम रेप गध पनि धसां

सांप निम धग परे मसा। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ